รายชื่อประธานภาคนายเฉลิม บุญประเชิญ
ประธานภาคกลาง

นายกิตติภณ ถึงศรี
ประธานภาคใต้

นายสมบัติ นิ่มเงิน
ประธานภาคตะวันออก

นายปรเมศวร์ คอวนิช
ประธานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ไม่มีข้อมูล
ประธานภาคเหนือ

พันเอกวินัย พุกศรีสุข
ประธานภาคตะวันตก