สมัครสมาชิกใหม่ / ขอทำบัตรใหม่


พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ให้สิทธิแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการขอใช้สิทธิดำเนินการต่อข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลที่ต้องระบุในแบบฟอร์มนี้จำเป็นต่อการดำเนินการตาม คำขอของท่าน ดังนั้น หากท่านประสงค์จะใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โปรดกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มนี้และดำเนินการตามที่สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้กำหนด

โอนชำระเงินค่าธรรมเนียมสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าตลอดชีพ/ค่าธรรมเนียมขอทำบัตรใหม่ เข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขา ม.แม่โจ้ เลขที่บัญชี 678-0-06054-4 ชื่อบัญชี สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้